اخبار

(آرشیو نویسنده SuperUser Account)

15
 نرم‌افزارهای جامع مدیریت اطلاعات مربوط به مراکز قاف، به نسخه جاری 10.02 ارتقا یافت. لذا مراکزی که درطرح قاف حضور دارند، می‌بایست برای ادامه استف...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
09
سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ مربوط به مراکز قاف، به نسخه جاری 902 ارتقا یافت. لذا مراکزی که درطرح قاف حضور دارند، می‌بایست برای ادامه استفاده از نرم ا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
03
دانشگاه سلمان فارسی کازرون و دانشگاه ولایت، به شبکه سیمرغ پیوستند و با حضور خود در کنار سایر مراکز، گسترده‌تر شدن شبکه سیمرغ را فراهم کردند.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
16
کتابخانه تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، به جمع میزبانان شبکه سیمرغ پیوست. پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این سازمان را از طری...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
21
دانشگاه تربت حیدریه ، پس از نصب و راه اندازی نرم افزار جامع سیمرغ در کتابخانه، به شبکه سیمرغ پیوست. زین پس دانشجویان و محققین می توانند منابع این کتاب...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
15
کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی، به فهرست میزبان‌های شبکه سیمرغ افزوده شد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
11
کتابخانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین، پس از تجهیز شدن به سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ، به فهرست میزبانهای شبکه سیمرغ نیز پیوست.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |